VARLIĞIN NİCELİĞİ VE TEMEL NİTELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

2011-01-09 18:34:00

Varlığın Niceliğiyle İlgili Görüşler 

Niceliksel anlamda; Varlık bir midir? Çok mudur? Sorusuna ilişkin farklı görüşler vardır. Bunlar monizm(tekçilik), düalizm(ikicilik) ve plüralizm( çokçuluk)dir.

Monizm(tekçilik), varolan her şeyin tek bir gerçeklikten oluştuğu yanıtını veren; gerçekliğin tek bir ilkeden türetilebileceğini ya da bu tek ilkeye indirgenebileceğini savunan görüştür. Thales, Hegel, Marx vb. filozoflar monist filozoflardır.

Düalizm(ikicilik), varlık anlayışı olarak birbirine indirgenemeyen iki varlık ilkesinin olduğunu kabul eden görüştür. Örneğin; düalist bir anlayışa sahip olan Descartes’a göre varlığın temelinde birbirine indirgenemeyen iki ayrı töz bulunmaktadır. Bunlar; ruh ve bedendir.

Plüralizm( çokçuluk); gerçekliğin açıklamasının ancak birden çok ilkeyle mümkün olabileceğini ileri süren görüşe verilen addır. Evrenin yaratılması, varoluş sürecinin işlemesi ve varlıkla ilgili kategorilerin ortaya çıkısında tek belirleyicinin değil, ikiden fazla belirleyicinin olacağını ileri süren bir görüştür. Empedokles; kendin önceki doğa düşünürlerinin temel öğe (arkhe) olarak belirlediği, su, ateş, hava ve toprak öğelerini bir arada kabul ederek plüralist anlayışa sahip bir filozoftur.

 


 

9584
0
0
Yorum Yaz